УКРАЇНСЬКА ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНА ЛІГА

ЛДНЦ ”Епілепсія”, Україна, 02000 Київ, вул. Кирилівська, 103

            1-2 березня 2019 у Києві було проведено навчальний курс Міжнародної Протиепілептичної Ліги  (ILAE-EUROPE) «ЕЕГ та Епілепсія». Організатори навчального курсу - Європейська комісія Міжнародної протиепілептичної Ліги (ILAE-Europe), Українська Протиепілептична Ліга за підтримки Благодійного фонду Розвитку Інновацій Медицини «РІМОН». Навчання проводив експерт міжнародного рівня Шандор Бенецький (Данія) з перекладом Володимира Харитонова (Україна). Курс акредитовано Європейською акредитаційною радою з питань безперервної медичної освіти (EACCME) для забезпечення CME акредитації для медичних працівників

            Трохи інформації про спікера: Шандор Бенецький, обіймає посади професора клінічної нейрофізіології в Університетській лікарні Орхуса, Данія, голови відділу клінічної нейрофізіології Данського центру епілепсії, Діаналунд, Данія. Є автором 110 статей у рецензованих наукових журналах, перелічених на PubMed. Наукові напрямки роботи: діагностика нападів, відео-ЕЕГ моніторинг, хірургічне лікування епілепсії, електромагнітні зображення і кількісний аналіз ЕЕГ. Посади в Міжнародній Протиепілептичній Лізі ILAE - Комісія у європейських справах, скарбник (обраний у 2013 та 2017 роках) Комісія з методів діагностики, робоча група ЕЕГ (голова, з 2017 р.) Робоча група з вивчення епілепсія (з 2015 року) Спільна робоча група IFCN-ILAE з ЕЕГ (голова, з 2017 р.) Данський осередок - скарбник (з 2008 р). Головний організатор міжнародної літньої школи з ЕЕГ та епілепсії, схваленої ILAE та IFCN (DSSEE: 2012, 2014, 2016, 2018). Входить в редакційну колегію та є редактором та рецензентом ряду провідних спеціалізованих видань з неврології та епілептології

            На курс зібралося більш ніж 100 епілептологів зі всієї України, а також Польщі, Грузії та Арменії. На 4 теоретичних та практичних сесіях Ш. Бенецький системно розбирав базові аспекти ЕЕГ, проведення самого дослідження та інтерпретацію отриманих даних з урахуванням варіантів норми та артефактів.  Особливу увагу було приділено новим рекомендаціям Міжнародної протиепілептичної ліги стосовно ЕЕГ-монтажу та новій класифікації епілептичних нападів з наведенням прикладів до кожного виду на відео ЕЕГ. Було приділено увагу методам візуалізації в предхірургічій підготовці, пошуку локусу епілептогенезу за допомогою оброблених даних ЕЕГ та ЕЕГ при епілептичному статусі.

            Завдяки харизмі та професійній обізнаності обох ведучих захід проходив у теплій та дружній атмосфері, з дискусіями та активним обміном думок та досвіду між всіма учасниками. Ми дуже щасливі що за результатами проведення курсу 85% учасників визнали курс надзвичайно корисним для їх професійного розвитку та практичного використання в повсякденній роботі. Слід зауважити, що за проходження курсу слухачі отримали 12 європейських СМЕ балів.

            Це вже не перший захід Української протиепілептичної ліги, спрямований на обмін досвідом з провідними європейськими спеціалістами: у 2016-2017 роках було проведені курси з ЕЕГ в епілептології за участю професора Вальтер ван Емде Боас (Нідерланди), голови цільової групи з дистанційної освіти Міжнародної протиепілептичної Ліги.

            Від імені оргкомітета ми раді анонсувати навчальний курс «ЕЕГ та МРТ в Епілепсії» за участі Шандра Бенецьки (Данія) та Йорга Велмер (Німеччина) який відбудеться в Києві 13-14 березня 2020 року. Деталі за посиланням http://ulae.org.ua   

Також дивиться звіт на https://www.ilae.org/congresses/eeg-and-epilepsy-educational-course 

On March 1-2, 2019, the International League Against Epilepsy (ILAE-EUROPE) educational course «EEG & Epilepsy» was held in Kyiv. The organizers of the course are Commission on European Affairs of the International League Against Epilepsy (ILAE-Europe), Ukrainian League Against Epilepsy (ULAE), supported by Charitable Foundation Research Innovations in Medicine RIMON. The course was conducted by an international expert Sandor Beniczky (Denmark) with translation by Volodymyr Kharytonov (Ukraine). The course is accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) to provide CME accreditation for healthcare professionals.

About the speaker: Sandor Beniczky, holds positions of Professor of Clinical Neurophysiology at the Aarhus University Hospital, Denmark, Head of Clinical Neurophysiology Department, Danish Epilepsy Centre, Dianalund, Denmark. He is the author of 110 papers in peer-reviewed scientific journals, listed on PubMed. Scientific focus areas: siezure detection, video-EEG monitoring, epilepsy surgery, electromagnetic source imaging and quantitative EEG analysis. Positions in the International League Against Epilepsy ILAE - Commission on European Affairs, Treasurer (elected in 2013 and in 2017), Diagnostic Methods Commission, EEG taskforce (chair, since 2017), Epilepsy Education Task Force (since 2015), Joint IFCN-ILAE Task Force on EEG (chair, since 2017), Danish Chapter - Treasurer (since 2008). The main organizer of the biaanual international summer school on EEG and epilepsy, endorsed by ILAE and IFCN (DSSEE: 2012, 2014, 2016, 2018). Editorial board member, editor and reviewer for number of leading specialized publications on neurology and epileptology

More than 100 epileptologists from all over Ukraine, as well as Poland, Georgia and Armenia, gathered at the course. On the 4 theoretical and practical sessions, Sandor Beniczky systematically analyzed the basic aspects of the EEG reading, conducted the study itself and interpreted the data, taking into account the options of the rules and artifacts. Particular attention was paid to the new recommendations of the International League Against Epilepsy regarding EEG-mounting and the new classification of epileptic seizures, with cases for each type in the video-EEG. Attention was paid to the Source imaging in pre-surgical evaluation, the search for the epileptogenesis locus using the interpretation of EEG data and EEG in status epilepticus.

Thanks to the charisma and professional awareness of both speakers, the event was held in a warm and friendly atmosphere, with discussions and an active exchange of thoughts and experiences among all the participants. We are very happy that according to the results of the course 85% of participants recognized the course as extremely useful for their professional development and practical use in their daily work. It should be noted that during the course participants got 12 European CME points.

This is not the first event of the Ukrainian League Against Epilepsy, aimed at exchanging experience with leading European specialists: in 2016-2017 courses were conducted on EEG in epileptology with the participation of Professor Walter van Emde Boas (Netherlands), Chair of the Taskforce on distance education of the International League Against Epilepsy.

On behalf of the Organizing Committee, we are pleased to announce the upcoming educational course «EEG&MRI in Epilepsy» by Sandor Beniczky (Denmark) and Jörg Wellmer (Germany), which will be held in Kyiv on March 13-14, 2020. Details on http://ulae.org.ua

Also please find report on https://www.ilae.org/congresses/eeg-and-epilepsy-educational-course 

Соціальні мережі

instagram logo icon    facebook icon 33

АНОНС

 

 

 

   

 

 

 

 

ULAE consult 2022 int6

 

ULAE online

 

 

> Develop expertise at any time <

 

> САЙТ <


Наші контакти:

Тел: 38 (091) 309-2321, факс: 38 (057) 738-2181; +38 (044) 537 52 77

e-mail: a.dubenko@ulae.org.ua   

 2017 © Розробка сайту - I.Hirman